Stadgar — SA Mark

Stadgar för Schackalliansen i Mark

Antagna vid årsmötet 2000-04-21 i Kinna. Dessa stadgar är en modifiering av Sveriges Schackförbunds normalstadgar, såsom centralstyrelsens bearbetning 91-01-26 var formulerad. Följande förkortningar används: SSF = Sveriges Schackförbund. DF = Distriktsförbund. SA MARK = Schackalliansen Mark.

Namn och ändamål

1. SA MARK är en ideell förening för Schackintresserade. SA MARK är ansluten till SSF och DF och således underordnad SSF:s och DF:s stadgar.

Medlemskap och registrering

2. Varje schackintresserad person kan vara medlem i SA MARK genom att erlägga medlemsavgift. Registrerad medlem i SA MARK är medlem i SSF och DF. SA MARK:s verksamhetsår är årsmötets beslut.

Stadgar
Stadgar

Årsmöte

3. Årsmötet är SA MARK:s högsta beslutande organ. Vid årsmötet beslutas endast i frågor som angetts i kallelsen. Kallelse utgår senast två veckor före mötesdagen. Dagordning, verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas berättelse samt förslag och motioner från styrelsen och enskilda medlemmar skall finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls under andra halvåret. Extra årsmöte sammankallas inom en månad efter att minst en tredjedel av SA MARK:s medlemmar så krävt. Vid årsmötet väljs ordförande, ledamöter och revisorer. Samtliga medlemmar har närvaro-, yttrande-, och rösträtt. Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel röstövervikt utom när annat speciellt stadgas. Alla medlemmar har förslags och motionsrätt till årsmötet. Sådan fråga skall inges till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

4. Vid årsmötet skall alltid följande ärenden förekomma:

  • Mötets behöriga utlysande
  • Val av ordförande och sekreterare för mötet
  • Val av justerare tillika rösträknare
  • Styrelsens verksamhetsberättelse
  • Den ekonomiska berättelsen
  • Motioner och förslag

5. Beviljas styrelsen inte ansvarsfrihet avgår hela styrelsen.

Stadgar
Stadgar

Styrelse

6. SA MARK:s angelägenheter handläggs av styrelsen som består av ordförande och ett antal ledamöter och suppleanter som fastställs av SA MARK:s årsmöte. Årsmötet väljer ordförande, kassör, sekreterare och andra funktionärer samt firmatecknare. Ordinarie ledamöter väljs på två år på så sätt att mandattiden för hälften av ledamöterna utgår varje år. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen ska upprätta versamhetsberättelse och bokslut. Verksamhetsberättelse och bokslut med resultat och balansräkning skall vara tillgängliga för revision senast två veckor före årsmötet. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvarig för SA MARK:s förvaltning.

Revisorerna

7. Revisorerna går igenom SA MARK:s verksamhet inklusive den ekonomiska hanteringen. Revisorerna avger före årsmötet revisionsberättelse där ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrks.

Särskilda bestämmelser

8. Styrelsen kan varna, avstänga eller utesluta medlem som bryter mot beslut som fattas i stadgeenlig ordning eller på annat sätt agerar till skada för SA MARK. Medlem kan avstängas från deltagande i SA MARK:s verksamhet i viss tid, dock högst ett år. Uteslutning föregås alltid av skriftlig varning. Medlem som avstängts eller uteslutits kan vid nästa årsmöte överklaga styrelsens beslut.

Stadgar
Stadgar

Stadgeändring och SA MARK:s upplösning

9. För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid årsmöte med minst 2/3 röstövervikt.

10. SA MARK får inte upplösas så länge som minst fem medlemmar vill fortsätta verksamheten. Beslut om upplösning får endast ske på ordinarie årsmöte. I så fall beslutar årsmötet hur SA MARK:s tillgångar skall disponeras.